Artikel 1 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Behoudens aansluitende schriftelijke bepalingen en met uitsluiting van eventuele voorwaarden van de klant worden de overeenkomsten tussen Venga VZW (hierna: Venga) en de klant geacht gesloten te zijn onder deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Reservatie

2.1. De activiteiten die Venga aanbiedt en/of organiseert (bijvoorbeeld doch niet beperkt tot SUP- en kajaktochten, kampen, workshops, …) dienen online gereserveerd worden (via de webshop op www.venga.be), uitgezonderd voor scholen, grotere groepen, jeugdbewegingen, bedrijven en entiteiten met een BTW-nummer. Het ticket wordt onmiddellijk via e-mail verstuurd. Het ticket met QR-code moet worden getoond bij aankomst op de activiteit als bewijs van reservatie. Zonder voorlegging van bewijs van registratie heeft Venga het recht de toegang tot de activiteiten te weigeren.

2.2. Scholen, grotere groepen, jeugdbewegingen, bedrijven en entiteiten met een BTW-nummer dienen te reserveren via een aanvraag dewelke zij via het contactformulier, e-mail of telefonisch met schriftelijke bevestiging, kunnen doen.

2.3. Specifiek voor scholen geldt dat zij hun reservering via het online reservatieformulier moeten bevestigen. Daarin dient de school een richtaantal te geven van het aantal deelnemers aan de activiteit. Ten laatste één week voor de activiteit dient het definitieve aantal deelnemers te worden meegedeeld aan Venga. Het definitieve aantal deelnemers mag niet in kennelijk onredelijke verhouding staan tot het eerder doorgegeven richtaantal. Het reservatieformulier vormt net als deze algemene voorwaarden een essentieel onderdeel van de overeenkomst en is aldus bindend.

Artikel 3 – Betaling

3.1. Bij online reservatie dient meteen te worden betaald via het betaalsysteem ‘Mollie’ met uitzondering van klanten die via facturatie dienen te betalen zoals voorzien in art. 3.2.

3.2. Scholen, grotere groepen, jeugdbewegingen, bedrijven en entiteiten met een BTW-nummer, betalen via factuur. Facturen van Venga dienen betaald te worden binnen 14 dagen vanaf de factuurdatum.

3.3. Met betrekking tot scholen wordt op basis van de definitieve bevestiging (via het online reservatieformulier) zoals voorzien in art. 2.3., de factuur opgemaakt. Eventuele wijzigingen kunnen nadien niet meer worden verrekend. Specifiek voor scholen is het daarom aangewezen bij het bepalen van het definitief aantal deelnemers rekening te houden met het aantal afwezigen op de (sport)dag zelf, immers wordt het definitieve aantal leerlingen zoals bedoeld in art. 2.3. in aanmerking genomen ongeacht het aantal aanwezigen op de dag van de activiteit.

3.4. Elke factuur wordt als aanvaard beschouwd, als de klant niet binnen de 14 dagen na verzending op schriftelijke wijze protest aantekent.

3.5. Indien de klant niet tijdig overgaat tot betaling van zijn facturen aan Venga, is de klant een nalatigheids-intrest verschuldigd aan de intrestvoet overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties. Daarnaast wordt ook een forfaitaire schadevergoeding in rekening gebracht van 10% van het factuurbedrag (met een minimum van 250,00 EUR).

3.6. Venga behoudt zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald; dan wel de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Artikel 4 – Annulatie

4.1. Annulatie SUP-tochten / kajaktochten / workshops & events / yogasessies:

Bij annulatie door de deelnemers is retourbetaling van tickets of voorschot op betaling (voor groepen, bedrijven, …) niet mogelijk. Het betaalde bedrag wordt omgezet in een bon / kortingscode die later voor dezelfde Venga activiteit gebruikt kan worden. Dit enkel op aanvraag via info@venga.be, ten laatste 2 dagen vóór de geboekte activiteit.

4.2. Annulatie scholen:

Enkel schriftelijke annulaties worden aanvaard via het mailadres info@venga.be.

Bij annulatie minder dan 35 werkdagen voor de ‘sportdag’ zal er een kostprijs van 20% (berekend op de deelnameprijs van het aangevraagde aantal leerlingen) worden aangerekend.

Bij annulatie binnen de 10 werkdagen voor de ‘sportdag’ zal er een kostprijs van 50% (berekend op de deelnameprijs van het aangevraagde aantal leerlingen) worden aangerekend.

Bij annulatie binnen de 5 werkdagen voor de ‘sportdag’ zal het volledige bedrag worden aangerekend (i.e. de deelnameprijs van het aangevraagde aantal leerlingen).

4.3. Annulatie (sport)kampen:

Gratis annuleren kan tot 30 kalenderdagen na de inschrijvingsdatum. Later annuleren brengt volgende kost met zich mee:

tot 30 kalenderdagen vóór aanvang van het kamp: 50% van de gefactureerde of betaalde deelnameprijs.
tot 10 kalenderdagen vóór aanvang van het kamp: 80% van de gefactureerde of betaalde deelnameprijs.
Bij annulatie binnen 10 kalenderdagen voor het kamp of bij het niet opdagen wordt de volledige deelnameprijs betaald, tenzij o.w.v. medische redenen (mits geldig doktersattest), dan geldt een kosteloze annulering.
Annuleren o.w.v. een Covid-19 besmetting is kosteloos zolang de pandemie zorgt voor een beperkt sociaal verkeer indien de deelnemer objectief vaststelbare en bewezen symptomen van corona (hoesten, ademhalingsproblemen en koorts) vertoont of bij een positieve test op corona of bij twijfel, telkens mits geldig doktersattest. Hetzelfde geldt bij een verplichte quarantaine van de deelnemer, mits getuigschrift van quarantaine van de dokter.
4.4. Annulatie van de activiteit door Venga wegens overmacht:

In geval van overmacht of telkens wanneer de veiligheid dit noopt, zullen de activiteiten door Venga worden geannuleerd. Onder die gevallen worden onder meer (doch niet beperkt tot) verstaan: slechte weersomstandigheden die de voorgenomen activiteit onmogelijk en onveilig maken, natuuromstandigheden (blauwalg bijvoorbeeld) die de voorgenomen activiteit onmogelijk en onveilig maken, verlies van de nodige materialen voor de activiteit wegens overmacht zoals brand, hagel, etc. en alle andere zaken die als overmacht kunnen aanzien worden.

De deelnemer wordt door Venga op de hoogte gebracht van de reden van annulatie van de activiteit. De activiteit wordt uitgesteld naar een in overleg vast te stellen datum of, zo de klant verkiest, terugbetaald.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

5.1. De klanten/deelnemers aan de activiteiten zijn verantwoordelijk voor hun eigendommen. Venga is niet aansprakelijk voor schade of diefstal van eigendommen van de deelnemers, behalve bij bewezen grove nalatigheid van Venga.

5.2. Venga is niet verantwoordelijk voor schade geleden door derden door de georganiseerde activiteiten evenementen, behalve bij bewezen grove nalatigheid van Venga.

5.3. Venga is niet aansprakelijk voor ongevallen van de deelnemers tijdens deelname aan de activiteiten, temeer wanneer de in art. 5.6. bedoelde richtlijnen niet worden nageleefd.

5.4. In elk geval en onverminderd het voorgaande, kan Venga slechts aansprakelijk worden gesteld in geval van zware fout of bewezen opzet en/of bedrog. Enige aansprakelijkheid van Venga is steeds beperkt tot de prijs die betaald wordt door de klant.

5.5. Alle materiaal dat Venga ter beschikking stelt aan de deelnemer, dient in geval van verlies of schade door hem/haar vergoed te worden aan Venga. Bij beschadiging of verlies worden de volgende forfaitaire kosten aangerekend (behoudens het recht van Venga om een hogere schadevergoeding te vragen indien de schade onderstaande bedragen overstijgt):

– peddel: €30;

– zwemvest: €30;

– SUP-board: de vergoeding hiervoor komt overeen met de actuele waarde met een minimum van €500 (tot €1000);

– kajak: de vergoeding hiervoor komt overeen met de actuele waarde met een minimum van €300 (tot €500).

5.6. De deelnemers volgen de richtlijnen en veiligheidsvoorschriften van de begeleiders van Venga. Zij zijn niet onder invloed van alcohol of verdovende middelen. De deelnemers hebben respect voor de natuur en voor derden (bijvoorbeeld vissers of andere deelnemers). Bij activiteiten op het water is het dragen van een zwemvest steeds verplicht. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer een zwemvest te dragen. Bij het niet volgen van deze richtlijnen behoudt Venga zich het recht de deelnemers uit te sluiten.

5.7. Wanneer groepen (zoals scholen, bedrijven of groepen particulieren) deelnemen aan de activiteiten verbindt de contractant die de reservatie heeft verricht, zich ertoe om de deelnemers onder zijn of haar organisatie te wijzen op dit artikel 5 en de daarin gestelde voorwaarden.

5.8. Scholen, bedrijven of organisaties met rechtspersoonlijkheid verbinden zich ertoe Venga te vrijwaren van enige aansprakelijkheidsvordering van hun leden of personen die onder haar naam deelnemen aan de activiteiten voor zover de aansprakelijkheid is uitgesloten onder dit artikel 5.

Artikel 6 – Verzekering

6.1. Scholen, verenigingen, bedrijven en jeugdbewegingen dienen vooraleer zij deelnemen aan de activiteiten van Venga afdoende verzekerd te zijn voor eventuele schade die hun leerlingen/leden en medewerkers zouden oplopen tijdens de activiteiten.

6.2. Venga heeft een eigen verzekering voor deelnemers van sportkampen m.b.t. ongevallen met letsels gedurende het sportkamp en voor het normale verkeer rechtstreeks van en naar het sportkamp. De aansprakelijkheid van Venga m.b.t. sportkampen is beperkt tot de dekkingsgrenzen van voormelde verzekeringspolis.

Artikel 7 – Privacy

Voor de uitoefening van de haar toevertrouwde opdrachten, verwerkt Venga de persoonsgegevens van klanten en derden. Deze gegevens worden noodzakelijkerwijze door de klant verstrekt, bij gebreke waaraan de opdracht niet kan worden aangenomen. De gegevens worden op vertrouwelijke wijze verwerkt. Derden (met uitzondering van IT-serviceproviders en softwareleveranciers in het kader van de levering van hun diensten aan Venga) hebben geen toegang tot deze gegevens, noch worden deze gegevens overgedragen aan derden. De gegevens van klanten mogen – behoudens bezwaar van de betrokkene – worden aangewend voor direct marketing doeleinden.

Artikel 8 – Ongeldigheid

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden als ongeldig of niet uitvoerbaar gezien wordt, dan zal aan zulke bepaling (voor zover deze ongeldig of onuitvoerbaar is) geen enkel gevolg gegeven worden en zal deze geacht worden niet in deze overeenkomst te zijn opgenomen, zonder evenwel de andere artikels van deze overeenkomst ongeldig te maken. De ongeldige en niet uitvoerbare bepalingen dienen dan te worden gelezen als een geldige bepaling waarvan het resultaat zo dicht mogelijk aanleunt bij het bedoelde resultaat van de ongeldige of onuitvoerbare bepaling.

Artikel 9 – Geschillen

Op de overeenkomsten gesloten met Venga is het Belgische recht van toepassing. Elk geschil dat uit deze overeenkomst voortvloeit zal worden beslecht door de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Venga.